นโยบายการเติมเต็มร่วมแบบสามารถจัดหาได้ สำหรับระบบแบบสองระดับ ภายใต้การศึกษาระยะเวลานำ

วราภรณ์ พกนนท์, ปวีณา เชาวลิตวงศ์, นระเกณฑ์ พุ่มชูศรี

Abstract


งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานโยบายการเติมเต็มร่วมแบบสามารถจัดหาได้ สำหรับระบบพัสดุคงคลังแบบสองระดับ ประกอบด้วยศูนย์กระจายสินค้าหนึ่งแห่งและมีหลายสาขา ที่ความต้องการของลูกค้าไม่แน่นอน มีการเติมเต็มคลังแบบต่อเนื่อง มีระยะเวลานำในการส่งมอบ และมีการกำหนดระดับการให้บริการเป้าหมายเป็นเงื่อนไขของระบบ ด้วยความซับซ้อนของระบบ งานวิจัยเริ่มต้นการศึกษาโดยใช้การจำลองสถานการณ์ด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อกำหนดนโยบายพัสดุคงคลังและสามารถหานโยบายที่ดีที่สุดของระบบได้ ผลการศึกษาแสดงถึงอิทธิพลของปัจจัยที่เกี่ยวข้องและลักษณะคำตอบของระบบ แต่เนื่องจากวิธีการจำลองสถานการณ์ใช้เวลานานในการหานโยบายที่ดีที่สุด วิธีการค้นหาคำตอบแบบฮิวริสติกจึงได้รับการพัฒนาขึ้น โดยอาศัยวิธีการแบ่งส่วนย่อย (Decomposition approach) และวิธีการค้นหาคำตอบแบบหนึ่งมิติ (One-dimensional search) เพื่อให้ได้คำตอบที่ยอมรับได้ จากผลการทำลอง ฮิวริสติกสามารถประหยัดเวลาในการหาคำตอบได้มาก โดยคำตอบที่ได้จากฮิวริสติกให้ค่าต้นทุนรวมทั้งระบบต่อหน่วยเวลาสูงกว่าค่าต้นทุนรวมจากคำตอบที่ดีที่สุดเพียง 1.22% โดยเฉลี่ย

Keywords


นโยบายการเติมเต็มร่วมแบบสามารถจัดหาได้; ศูนย์กระจายสินค้า; สาขาหลายสาขา

Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.4186%2Fej.v5i2.265

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.