การวัดขนาดสัดส่วนศีรษะเด็กเล็กเพื่อหาค่ามิติที่จำเป็นสำหรับการออกแบบหมวกนิรภัยให้เหมาะสม

มาลินี ลีลัคนาวีระ

Abstract


ปัญหาความปลอดภัยในเด็กเล็กจากการเดินทางโดยรถจักรยานยนต์ในประเทศไทย ส่วนหนึ่งเกิดจากการไม่สวมหมวกนิรภัย ซึ่งสาเหตุเกิดหมวกนิรภัยในท้องตลาดนั้นขนาดและรูปทรงไม่เหมาะสมกับเด็กเล็ก งานวิจัยนี้ได้ทำการศึกษาข้อมูลขนาดสัดส่วนของศีรษะเด็กที่จำเป็นต่อการออกแบบหมวกนิรภัย และได้เก็บตัวอย่างรูปถ่ายเด็กนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เป็นตัวแทนเด็กอายุ 3 ถึง 6 ปี จำนวนทั้งสิ้น 289 คน ซึ่งได้ข้อมูลขนาดสัดส่วนศีรษะจากภาพถ่ายทั้งหมด 15 สัดส่วน นำมาหาความสัมพันธ์กันเพื่อใช้เป็นปัจจัยในการหาสมการถดถอยเชิงเส้นในการทำนายค่าสัดส่วน พบว่าสัดส่วนที่มีค่าสหสัมพันธ์มากกว่า 50% ทั้งหมด 13 สัดส่วน มี 3 สัดส่วนซึ่งสามารถใช้สมการถดถอยเชิงเส้นในการทำนายที่สัมประสิทธิ์การตัดสินใจ 65% และจากการพิจารณารูปทรงศีรษะเด็กเล็กกับหมวกนิรภัยในท้องตลาดพบว่า มีเด็กเพียง 9% เท่านั้นที่สามารถสวมใส่หมวกนิรภัยได้พอดี 44% เกิดความไม่กระชับทางด้านข้างซ้ายและขวา และอีก 47% ไม่สามารถสวมใส่หมวกนิรภัยได้เนื่องจากศีรษะมีขนาดเล็กเกินไป  ดังนั้นการออกแบบหมวกนิรภัยให้ปลอดภัยสำหรับเด็กเล็กนั้นจะต้องทำการปรับปรุงทั้งขนาดซึ่งใหญ่เกินไปและรูปทรงที่กว้างเกินไปสำหรับศีรษะเด็กเล็กดังที่ได้นำเสนอในผลการวิเคราะห์ในงานวิจัยนี้

Keywords


การยศาสตร์; หมวกนิรภัย; เด็กเล็ก; สัดส่วนศีรษะ

Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.4186%2Fej.v5i2.272

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.