วารสารวิศวกรรมศาสตร์

วารสารวิศวกรรมศาสตร์ (ฉบับภาษาไทย) ISSN 1906-3636
ปิดรับบทความตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ บทความที่ผู้แต่งส่งเข้ามาก่อนวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 และยังอยู่ในกระบวนการวิจารณ์ (In Review) หรือบทความที่ได้รับการตอบรับแล้วแต่ยังรอการตีพิมพ์ (In Print) จะได้รับการดำเนินการต่อไปตามปกติ จนแล้วเสร็จ

หากมีคำถามอื่นใด กรุณาสอบถามได้ที่ 02-2186368 หรือ ej@eng.chula.ac.th


วารสารวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering Journal) ISSN 1906-3636 เป็นวารสารที่ครอบคลุมเนื้อหาวิชาการ งานวิจัยเพื่อเป็นแหล่งอ้างอิงคุณภาพสูง สำหรับวิศวกร และนักวิจัย ทั้งภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม เน้นการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางวิศวกรรมในการวิจัยเกี่ยวกับประเด็นหลัก ได้แก่ อาหารและน้ำ, พลังงาน, วัสดุขั้นสูง, การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ, ความเสี่ยงด้านสุขภาพที่อุบัติใหม่อุบัติซ้ำ, สังคมผู้สูงวัยและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ปิยะสาร ประเสริฐธรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็น บรรณาธิการสูงสุด (Editor in-Chief)

วารสารวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering Journal) ISSN 1906-3636 ได้รับการยอมรับเข้าฐานข้อมูลสากล ได้แก่ Thai-Journal Citation Index (TCI), CrossRef, JournalLink, DOAJ และ Google Scholar


Journal Homepage Image

Announcements

 
No announcements have been published.
 
More Announcements...

Vol 5, No 2 (2013): วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2

วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2

Table of Contents

หมวด วิศวกรรมพลังงาน

การผลิตไฮโดรเจนโดยใช้ริบบอนนาโนไททาเนตโครงสร้างแบบชั้นที่แลกเปลี่ยนด้วยทิน(II) ไอออน ภายใต้แสงวิสิเบิล PDF
กุลนันทน์ เกียรติกิตติพงษ์ 1-12

หมวด เทคโนโลยีทางวิศวกรรม

การสร้างโครงสร้างการประมาณการทรัพยากรเบื้องต้นของอุปกรณ์เครื่องกลสำหรับงานโครงการ PDF
นิภาพร สาหล้า, สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน 13-26
นโยบายการเติมเต็มร่วมแบบสามารถจัดหาได้ สำหรับระบบแบบสองระดับ ภายใต้การศึกษาระยะเวลานำ PDF
วราภรณ์ พกนนท์, ปวีณา เชาวลิตวงศ์, นระเกณฑ์ พุ่มชูศรี 27-48
ระบบการจัดการคลังสินค้า PDF
โอฬาร กิตติธีรพรชัย, นระเกณฑ์ พุ่มชูศรี 49-62
การพัฒนาวิธีการสุ่มตรวจสอบสำหรับข้อมูลลักษณะสำหรับโรงงานผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ PDF
ชลิดา สารใจ 63-80
การวัดขนาดสัดส่วนศีรษะเด็กเล็กเพื่อหาค่ามิติที่จำเป็นสำหรับการออกแบบหมวกนิรภัยให้เหมาะสม PDF
มาลินี ลีลัคนาวีระ 81-92


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.