การใช้โมชันแคปเจอร์ในการวิเคราะห์ทักษะการทุ่มของยูโด

สยาม ธนาภรณ์, พิษณุ คนองชัยยศ, ชัชพงศ์ ตั้งมณี

Abstract


Sports engineering including technology, innovation and product contributes the development of the training programs and plans of sport.  In Judo, motion capture technology has been used for the lab-based analysis in order to create and implement the training programs for individual level.  In this research we propose a Judo motion capture system for improving the struggle skill analysis and comparing with two measurements using field analysis and video-based analysis.   Traditional 3D motion capture system is applied for recording the struggle motion using our proposed sensor positions.  The experiment is conducted by recording the struggle of Judo Black Belt Thailand National Team players training for national-level and university-level competition. The measurement and analysis of the two groups of player with the three difference methods were performed by three Thailand National instructors. The statistical analysis of the data set shows that using the proposed Judo motion capture system can significantly improve the measurement and analysis of the Judo struggle comparing to the video-based and field-based method. The instructors can also observe the positions and movements of the subject players more clearly than the other two methods.

 

วิศวกรรมการกีฬาซึ่งประกอบด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรมและผลิตภัณฑ์มีส่วนช่วยในการพัฒนาโปรแกรมและการวางแผนการฝึกซ้อมในวงการกีฬา โดยเฉพาะกีฬายูโดเทคโนโลยีโมชันแคปเจอร์ได้ถูกนำมาใช้งานในการวิเคราะห์ระดับห้องปฏิบัติการเพื่อสร้างและจัดทำโปรแกรมการฝึกซ้อมของนักกีฬาตามระดับส่วนบุคคล ในงานวิจัยนี้เรานำเสนอระบบโมชันแคปเจอร์สำหรับกีฬายูโดเพื่อใช้ปรับปรุงการวิเคราะห์ทักษะท่าทุ่มให้ดีขึ้น และเปรียบเทียบกับการวิเคราะห์โดยใช้การสังเกตจากการซ้อมจริงและการวิเคราะห์ที่ใช้วิดีทัศน์ เริ่มต้นด้วยการนำระบบโมชันแคปเจอร์สามมิติมาประยุกต์ใช้สำหรับบันทึกท่าทางการทุ่มโดยอาศัยตำแหน่งตัวตรวจจับสัญญาณหรือเซนเซอร์ที่เราพัฒนาขึ้นใหม่ และทำการทดลองบันทึกท่าทุ่มของนักกีฬายูโดสายดำทีมชาติไทยทั้งระดับประเทศและระดับมหาวิทยาลัยแล้ว โดยการประเมินและวิเคราะห์การทุ่มแต่ละท่าของนักกีฬาทั้งสองกลุ่มจะแบ่งทำโดยใช้ทั้งสามวิธี โดยผู้ฝึกสอนทีมชาติสามท่าน ผลการวิเคราะห์ทางสถิติแสดงให้เห็นว่าการใช้ระบบโมชันแคปแจอร์สำหรับยูโดนี่นำเสนอในงานวิจัยนี้สามารถพัฒนาการประเมินและวิเคราะห์การทุ่มของกีฬายูโดได้อย่างมีนัยยะสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการใช้ภาพวิดีทัศน์และการสังเกตที่สนามซ้อม นอกจากนั้นผู้ฝึกสอนยังสามารถสังเกตตำแหน่งและการเคลื่อนไหวของนักกีฬาที่เข้าทำการทดลองได้ชัดเจนกว่าอีกสองวิธี


Keywords


วิศวกรรมการกีฬา โมชันแคปเจอร์ กีฬายูโด การวิเคราะห์ทักษะการทุ่ม Sport Engineer, Motion Capture, Judo, Struggle Skill Analysis

Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.4186%2Fej.v2i2.103

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.