Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 1, No 2 (2009): วิศวศึกษา วิศวศึกษากับการปรับปรุงหลักสูตรกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มพิเศษและหลักสูตรคณะ Abstract   PDF
สุธีรา ลิมปิสุรีย์
 
Vol 1, No 2 (2009): วิศวศึกษา ความสำคัญของการศึกษาทางด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ของประเทศไทย Abstract   PDF
นเรศ จันทร์ขาว
 
Vol 1, No 2 (2009): วิศวศึกษา สื่อประกอบการสอนในวิชาเขียนแบบวิศวกรรม Abstract   PDF
จิรพงศ์ กสิวิทย์อำนวย
 
Vol 2, No 4 (2010): การเพิ่มประสิทธิ์ภาพทางการออกแบบและการผลิตทางวิศวกรรมศาสตร์ ลดปัญหาในกระบวนการเชื่อมโครงสร้างภายในไดโอด Abstract   PDF
อริย์ธัช นัย ชูโชติสกุลเลิศ
 
Vol 1, No 1 (2009): วิศวกรรมศาสตร์กับอุตสาหกรรมไทย เกมการควบคุมพัสดุคงคลัง Abstract   PDF
ณัฐธิดา มาลากุล ณ อยุธยา, มานพ เรี่ยวเดชะ
 
Vol 1, No 1 (2009): วิศวกรรมศาสตร์กับอุตสาหกรรมไทย การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตแผงวงจรด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติ Abstract   PDF
สุวรรณา ภู่พิมาย, มานพ เรี่ยวเดชะ
 
Vol 1, No 3 (2009): กระบวนการวิศวกรรม การลดข้อบกพร่องของสภาพรถภายนอกสำหรับระบบการขนส่งรถยนต์ Abstract   PDF
วีรวิชญ์ อัครจิรไพศาล, ดำรงค์ ทวีแสงสกุลไทย,
 
Vol 1, No 3 (2009): กระบวนการวิศวกรรม การกักเก็บกลิ่นและรสชาติที่ไม่ละลายน้ำโดยการอบแห้งแบบพ่นฝอย Abstract   PDF
อภินันท์ สุทธิธารธวัช
 
Vol 2, No 2 (2010): วิศวกรรมเทคโนโลยีไทย การเคลือบผิวถ้วยรองรับน้ำยางด้วยพีทีเอฟอีเพื่อลดการเกาะติด Abstract   PDF
อนุชา วัฒนาภา, สุทธืพงษ์ โสภา, วิศิษฏ์ศรี วิยะรัตน์, ปรีดี ปิ่นประดับ, นราธิป ระวังสุข
 
Vol 2, No 1 (2010): วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย ฮิวริสติกสำหรับปัญหาตำแหน่งที่ตั้งศูนย์กระจายสินค้าแบบพลวัตโดยมีข้อจำกัดด้านขนาด Abstract   PDF
วัลลภ รัตนถาวร, สีรง ปรีชานนท์
 
Vol 2, No 2 (2010): วิศวกรรมเทคโนโลยีไทย การออกแบบและพัฒนาระบบการจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศโขน Abstract   PDF
อุษณีย์ เนาวนัต, นลินรัตน์ เมธีสหการ, นครทิพย์ พร้อมพูล, พิษณุ คนองชัยยศ, เศรษฐา ปานงาม
 
Vol 2, No 2 (2010): วิศวกรรมเทคโนโลยีไทย การลดข้อผิดพลาดของการทดสอบความทนทานต่อการกัดกร่อนในโรงงานผลิตสี Abstract
อรอนงค์ เชาวกุล
 
Vol 2, No 2 (2010): วิศวกรรมเทคโนโลยีไทย การใช้โมชันแคปเจอร์ในการวิเคราะห์ทักษะการทุ่มของยูโด Abstract   PDF
สยาม ธนาภรณ์, พิษณุ คนองชัยยศ, ชัชพงศ์ ตั้งมณี
 
Vol 2, No 3 (2010): ก้าวสู่อุตสาหกรรมที่ดีกว่า การศึกษาการนำระบบทำความเย็นสเตอร์ลิงมาใช้ในการปรับอากาศ Abstract   PDF
อิทธิพล ญาณวารี, อังคีร์ ศรีภคากร
 
Vol 2, No 4 (2010): การเพิ่มประสิทธิ์ภาพทางการออกแบบและการผลิตทางวิศวกรรมศาสตร์ การสกัดดีบุกออกจากฮาร์ดเฮดโดยการละลายด้วยกรดไฮโดรคลอริก Abstract   PDF
สิริพร ทองบ่อ, ชาคร จารุพิสิฐธร
 
Vol 3, No 1 (2011): เทคโนโลยีการวางแผนเชิงอุตสาหกรรม: Industrial Planning Technology การลดเวลาในการปรับตั้งลูกอัดสำหรับการผลิตไม้ฝาสังเคราะห์ Abstract
โกสินทร์ เจริญวรเกียรติ
 
Vol 3, No 3 (2011): การประยุกต์ในอุตสาหกรรม: Applications in Industry การประยุกต์ใช้วิธีการหาค่าที่เหมาะสมแบบการกระจายของสิ่งมีชีวิตตามภูมิศาสตร์สำหรับปัญหาการจัดลำดับการผลิตบนสายการประกอบผลิตภัณฑ์ผสมแบบสองด้าน Abstract   PDF
กรรณ จิตเมตตา, ปารเมศ ชุติมา
 
Vol 3, No 3 (2011): การประยุกต์ในอุตสาหกรรม: Applications in Industry การวิเคราะห์ทางเลือกการวางผังโรงงานของสายการผลิตชุดบังคับล้อเลี้ยวหน้า Abstract   PDF
มนสุภี เวทีกูล, ปวีณา เชาวลิตวงศ์
 
Vol 3, No 3 (2011): การประยุกต์ในอุตสาหกรรม: Applications in Industry การปรับปรุงระบบการคงคลังอะไหล่สำหรับเครื่องจักรการผลิต Abstract   PDF
ปริญญา จันทรวินิจ, ศิริจันทร์ ทองประเสริฐ
 
Vol 3, No 3 (2011): การประยุกต์ในอุตสาหกรรม: Applications in Industry คลังข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อลดการทำงานซ้ำของกระบวนการปรับตั้งมุมล้อรถยนต์ Abstract   PDF
ปฐมชัย สุวรรณปิณฑะ, มานพ เรี่ยวเดชะ
 
Vol 3, No 4 (2011): นวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม: Innovation for Industry การลดข้อบกพร่องของกระบวนการบรรจุกุ้งแปรรูปซูชิแช่แข็ง Abstract   PDF
จุฑามาศ รัตนกุล, มานพ เรี่ยวเดชะ
 
Vol 4, No 1 (2012): วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 การคัดเลือกชุดโครงการโดยการประยุกต์ใช้กระบวนการโครงข่ายเชิงวิเคราะห์ Abstract   PDF
ไพโรจน์ วงศ์วิเศษกิจ, มานพ เรี่ยวเดชะ
 
Vol 4, No 1 (2012): วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 การพยากรณ์ด้วยวิธีการพยากรณ์เชิงสาเหตุ Abstract   PDF
นันทชัย กานตานันทะ
 
Vol 4, No 1 (2012): วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 การปรับปรุงต้นทุนขนส่งด้วยการถ่ายโอนระหว่างยานพาหนะ Abstract   PDF
โสภา คู่สมรัตน์, ปวีณา เชาวลิตวงศ์
 
Vol 4, No 2 (2012): วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 การกำหนดมาตรฐานการใช้ใบมีดตัดกระจกแผ่นเรียบ Abstract   PDF
นิติพงษ์ เล็กสุพรรณโรจน์, ปวีณา เชาวลิตวงศ์
 
1 - 25 of 84 Items 1 2 3 4 > >>