การสร้างโครงสร้างการประมาณการทรัพยากรเบื้องต้นของอุปกรณ์เครื่องกลสำหรับงานโครงการ

นิภาพร สาหล้า, สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน

Abstract


การประมาณการต้นทุนเบื้องต้นสำหรับแผนกวิศวกรรมเครื่องกลของบริษัทกรณีศึกษา ได้ประสบกับปัญหาการประมาณการต้นทุนที่ผิดพลาดเนื่องจากเป็นการคำนวณโดยปราศจากหลักการที่ถูกต้อง โดยเฉพาะต้นทุนในส่วนของทรัพยากรบุคคลที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการเมื่อเกิดเป็นโครงการก่อสร้างจริง ส่งผลกระทบให้ต้องเพิ่มปริมาณทรัพยากรให้มากขึ้นเพื่อให้งานเสร็จทันตามเวลาที่กำหนด ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบระบบการประมาณการต้นทุนเบื้องต้นให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการนำระบบโครงสร้างการจำแนกต้นทุนมาเป็นเครื่องมือในการจัดสร้างระบบการประมาณการต้นทุนเบื้องต้นสำหรับอุปกรณ์เครื่องกล เนื่องจากระบบโครงสร้างการจำแนกต้นทุนนั้นสามารถชี้ให้เห็นถึงปริมาณทรัพยากรที่แท้จริงในแต่ละกิจกรรมงาน ทำให้การประมาณการต้นทุนเบื้องต้นมีความถูกต้องและแม่นยำมากยิ่งขึ้น

ผลจากการวิจัยพบว่า ปริมาณทรัพยากรบุคคลที่ได้จากระบบโครงสร้างการจำแนกต้นทุนมีปริมาณมากกว่าการคำนวณตามระบบเดิมถึง 2 เท่า จึงสามารถสรุปได้ว่ากระบวนการคำนวณต้นทุนโดยการสร้างระบบโครงสร้างการจำแนกต้นทุนนั้นเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงสภาวะความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในองค์กรว่าการคำนวณตามระบบเดิมนั้นก่อให้เกิดปัญหาปริมาณงานที่ได้รับมอบหมายไม่สมดุลกับทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด ทำให้ไม่สามารถควบคุมงบประมาณที่ตั้งไว้ได้ และยังเป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับผู้บริหารองค์กรในการจัดการและวางแผนการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด


Keywords


โครงสร้างการจำแนกต้นทุน; โครงสร้างการจำแนกกิจกรรมงาน; โครงสร้างทรัพยากร

Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.4186%2Fej.v5i2.256

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.