ระบบการจัดการคลังสินค้า

โอฬาร กิตติธีรพรชัย, นระเกณฑ์ พุ่มชูศรี

Abstract


คลังสินค้าเป็นส่วนสำคัญทางกลยุทธ์ในห่วงโซ่อุปทาน นอกเหนือจากเป็นสถานที่เก็บสำรองสินค้าสำเร็จรูปหรือวัตถุดิบเพื่อป้องกันการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์และอุปทานในช่วงเวลาสั้นๆแล้ว คลังสินค้ายังเป็นสถานที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเช่น รวบรวมสินค้าและประกอบขั้นสุดท้าย เป็นต้น ในปัจจุบันประเทศไทยอยู่ในช่วงเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสารสนเทศในคลังสินค้าเนื่องจากค่าใช้จ่ายด้านแรงงานและความต้องการในการบูรณาการด้านข้อมูลจากลูกค้าที่สูงขึ้น องค์กรขนาดใหญ่เริ่มตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงนี้และได้ยกระดับคลังสินค้าโดยการนำระบบจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management System: WMS) ซึ่งเป็นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อช่วยเหลือในการจัดการคลังสินค้ามาใช้ในการเก็บข้อมูลและจัดการบริหารงานภายในคลังสินค้า อย่างไรก็ดีการลงทุนในระบบ WMS เป็นการลงทุนทางกลยุทธ์ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงและต้องการเวลาในการปรับเปลี่ยนค่อนข้างมาก ดังนั้นบทความนี้มีเป้าหมายเพื่อแนะนำให้ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมเข้าใจถึงขีดความสามารถในการแก้ปัญหาภายในคลังสินค้าด้วยระบบ WMS รวมถึงความแตกต่างระหว่างการจัดการข้อมูลสินค้าในระบบ WMS และการบริหารพัสดุคงคลังในระบบบัญชี จากการสรุปงานเกี่ยวกับระบบ WMS จากต่างประเทศร่วมกับประสบการณ์การเยี่ยมชมคลังสินค้าในประเทศ คณะผู้จัดทำได้เสนอสัญญาณทางธุรกิจและข้อแนะนำเกี่ยวกับระบบ WMS เพื่อให้ผู้ประกอบการใช้ประเมินว่าระบบ WMS เหมาะสมกับการนำไปประยุกต์ใช้ในคลังสินค้าของตนหรือไม่

Keywords


ระบบจัดการคลังสินค้า; คลังสินค้าในประเทศไทย; ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.4186%2Fej.v5i2.260

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.